Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych

Firma Koncertart Michał Kielak ul. Mickiewicza 7, 64-800 Chodzież NIP 7641807390 operator sklepu internetowego www.kielak.pl, oświadcza, że wszelkie dane osobowe (zwane dalej również „danymi”) traktuje się jako ściśle poufne i dysponuje się nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników stanowi dla nas priorytet. Dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W niniejszych Zasadach przetwarzania danych osobowych („Zasady“) chcielibyśmy poinformować o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je używamy.

1.   Dane osobowe i ich przetwarzanie

1.1.  Kategorie danych osobowych

Gromadzimy różne dane w zależności od tego, z jakich usług korzysta użytkowników.

W przypadku użytkowników składających u nas zamówienia, gromadzimy:

• Dane powstałe w związku z zawartą umową – zakupione produkty, segment klienta, wartość świadczonych usług

• Nazwa i dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres rozliczeniowy, numer telefonu, dane bankowe.

• Dane logowania. Loginy i hasła. Nie mamy dostępu do rzeczywistego hasła.

Jeżeli użytkownik otrzymuje od nas informacje marketingowe, gromadzimy:

• Nazwa i dane kontaktowe – adres e-mail i imię i nazwisko.

Ponadto przetwarzamy następujące dane osobowe:

• Dane dotyczące korespondencji między Koncertart Michał Kielak a klientem

• Zapisane informacje dotyczące zachowania na stronie internetowej, której administratorem jest firma Koncertart Michał Kielak

1.2.  Cele przetwarzania danych osobowych:

• Świadczenie i ulepszanie usług. Aby możliwe było świadczenie oferowanych usługi oraz ich ulepszanie, przetwarzamy dane osobowe użytkowników. Obejmuje to w szczególności:

• Przetwarzanie zamówienia towarów lub usług, zamówionych za pośrednictwem naszej strony internetowej,. Podstawą prawną przetwarzania jest tu konieczność realizacji umowy sprzedaży, , a w przypadku niektórych danych osobowych spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. dokumenty księgowe).

• Powiadomienie o dostępności towaru. Na prośbę użytkownika monitorujemy dostępność towaru, przetwarzając dane osobowe na podstawie zgody użytkownika.

• Obsługa klienta. Aby zagwarantować obsługę klienta i rozwiązywać ewentualne problemy związane z realizacją umowy sprzedaży, przetwarzamy dane osobowe użytkownika na potrzeby realizacji tej umowy.

• Komunikacja. Zgromadzone dane wykorzystujemy do celów komunikacji z użytkownikiem i jej personalizacji. Z użytkownikiem możemy się kontaktować na przykład telefonicznie, e-mailem, lub w innej formie, aby przypomnieć o produktach umieszczonych w koszyku, pomóc w dokończeniu zamówienia, poinformować o stanie rozpatrywania wniosku, zamówienia lub reklamacji, czy też w celu uzyskania dodatkowych informacji.

• Ulepszanie usług. Dane wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia naszych usług i systemów, w tym dodawania nowych funkcji a także w celu podejmowania świadomych decyzji przy użyciu analiz całościowych i business inteligence, na podstawie naszego uzasadnionego interesu opartego na swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i polegającego na konieczności ulepszania świadczonych usług w celu zwiększenia konkurencyjności. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw i interesów użytkownika, do ulepszania usług używamy danych osobowych w postaci zanonimizowanej.

• Ochrona, bezpieczeństwo i rozwiązywanie sporów. Podstawą przetwarzania danych może być również uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów, wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, rozwiązywaniu sporów i egzekwowania porozumień na podstawie uzasadnionego interesu.

• Oferty reklamowe.

• Newsletter drogą e-mailową (informacje handlowe)

• Wysyłamy użytkownikowi informacje handlowe dotyczące produktów podobnych do zakupionych wcześniej.

• Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych za pośrednictwem odnośnika, znajdującego się w każdej wiadomości e-mail. Aby zrezygnować z subskrypcji można również skontaktować się z naszą obsługą klienta lub inspektorem ochrony danych

• Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych nie będziemy używać danych elektronicznych użytkownika do tych celów. Zaczniemy ich ponownie używać, jeżeli użytkownik tego jednoznacznie zażąda lub zarejestruje dane.

• Wyświetlane oferty reklamowe mogą być wybrane na podstawie innych informacji dotyczących użytkownika, które uzyskaliśmy na podstawie zebranych danych kontaktowych, ulubionych pozycji i danych w zakresie korzystania z naszych produktów i stron internetowych (cookies, adres IP, dane przekazane przez przeglądarkę, dane na temat kliknięć, wyświetlone informacje handlowe, oglądane produkty). Nie prowadzimy w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które miałoby skutki prawne dla użytkownika.

• Jeżeli użytkownik nie jest naszym klientem, dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody.

• Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

• Przetwarzanie plików cookies ze stron internetowych firmy Koncertart Michał Kielak

• Jeżeli w przeglądarce internetowej użytkownika włączono obsługę plików cookies, przetwarzamy zapisy zachowań użytkownika na podstawie plików cookies umieszczonych na stronie internetowej firmy KoncertArt- Michał Kielak, w celu zapewnienia lepszego działania strony internetowej kielak.pl oraz dla celów reklamy internetowej.

1.3.  Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe użytkownika będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy sprzedaży, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub jeżeli użytkownik wyraził wcześniej na to zgodę.

• podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności oraz bankom na podstawie zamówienia, realizacji umowy sprzedaży

• przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych przez użytkownika produktów lub usług oraz rozpatrywania reklamacji, włącznie z odstąpieniem od umowy

• naszym partnerom w programach lojalnościowych, których członkiem jest użytkownik

• osobom trzecim, np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem;

• organom publicznym (np. Policji)

Jeżeli osoby trzecie używają danych w ramach ich prawnie uprawnionego interesu, administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Przetwarzanie takie rządzi się zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych danych firm i osób.

1.4   Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 

1.5   W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1.4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o. 

1.6   W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

2.   Konto klienta i zakupy bez rejestracji

• W ramach konta klienta użytkownik uzyskuje bezpośredni dostęp do swoich danych, w tym do ich edycji, ma również wgląd w dane dotyczące zrealizowanych i niezrealizowanych zamówień oraz może edytować ustawienia newslettera. Za pośrednictwem konta klienta użytkownik może również zarządzać swoimi danymi osobowymi i wysyłką newslettera.

• Jeżeli użytkownik nie chce zakładać konta klienta w celu realizacji zamówienia, może dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym bez rejestracji.

3.   Ochrona danych osobowych i czas przechowywania

3.1.  Ochrona danych osobowych

• Dane osobowe użytkownika są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Stosujemy protokół szyfrowania SSL (secure socket layer). Nasza strona internetowa i pozostałe systemy zabezpieczamy przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed utratą i zniszczeniem danych osobowych użytkownika, przed dostępem osób nieupoważnionych do danych użytkownika, ich zmianą lub rozpowszechnianiem.

• Od naszych podmiotów przetwarzających wymagamy wykazania zgodności ich systemów z rozporządzeniem GDPR.

• Dostęp do konta klienta jest możliwy po wprowadzeniu hasła użytkownika. W związku z tym zwracamy uwagę na to, że konieczne jest, aby nie udostępniać swoich danych osobowych osobom trzecim, a po każdym zakończeniu pracy na koncie klienta zamknąć okno przeglądarka, w szczególności w przypadku, gdy komputer jest współdzielony z innymi użytkownikami. Firma KoncertArt- Michał Kielak nie bierze odpowiedzialności za nieuprawnione użycie stosowanych haseł z wyjątkiem przypadku, gdy wynika ono bezpośrednio z winy firmy KoncertArt- Michał Kielak.

3.2.  Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy

• przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, tj. w procesie zamówienia i w okresie gwarancji

• przez 1 rok po zakończeniu okresu gwarancji ze względu na rozwiązywanie ewentualnych sporów

• przez okres, przez który KoncertArt- Michał Kielak jako administrator ma obowiązek przechowywać dane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe, np. faktury wystawione przez firmę KoncertArt- Michał Kielak, ą zgodnie z prawem przechowywane przez okres 10 lat od ich wystawienia.

• Zgoda na otrzymanie informacji o dostępności towaru pozostaje ważna do czasu wysłania informacji o dostępności, nie dłużej jednak niż przez 1 rok lub do jej odwołania.

• Zgoda na otrzymywanie ofert marketingowych jest ważna przez 4 lata lub do jej odwołania

W pozostałych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

4.   Prawa podmiotu przetwarzania danych

• Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych.

• Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego stanu rzeczy, w szczególności może zażądać dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych lub zablokowania danych osobowych.

• Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji przez KoncertArt- Michał Kielak obowiązków ustawowych (np. realizacja złożonego już zamówienia) lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych użytkownika będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

• Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy ma prawo do wniesienia skargi dotyczącej przechowywania jego danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego. 

5.   Strona internetowa

5.1.  Pliki cookie

Nasza strona internetowa używają tzw. plików cookie, aby nasza oferta była dostosowana, interesująca i przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika, używane przez przeglądarkę stron internetowych. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć tutaj. Plików cookie używamy np. do:

• prawidłowego działania koszyka, aby maksymalnie uprościć proces zamówienia

• zapamiętywania danych logowania, aby użytkownik nie musiał ich wprowadzać ponownie

• dostosowania naszych stron do wymagań użytkownika dzięki monitorowaniu odwiedzin, poruszania się po stronach i używanych funkcji

• zdobywania informacji na temat przeglądania reklam, aby nie wyświetlać użytkownikowi reklam produktów, które go nie interesują

Niektóre pliki cookies mogą gromadzić informacje, wykorzystywane potem przez osoby trzecie, wspomagające bezpośrednio nasze działania reklamowe (tzw. „cookies osób trzecich“). Na przykład informacje o produktach kupowanych na naszych stronach mogą zostać wykorzystane przez agencję reklamową do wyświetlania i dostosowania internetowych bannerów reklamowych na stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika. Dane te nie umożliwiają jednak identyfikacji użytkownika.

5.2.  Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie używane na naszych stronach można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Krótkoterminowe tzw. „session cookie“ są usuwane natychmiast po opuszczeniu naszej strony. Długoterminowe tzw. „persistent cookie“, pozostają zapisane w urządzeniu użytkownika przez dłuższy okres lub do momentu ich ręcznego usunięcia (czas pozostawienia plików cookies w urządzeniu użytkownika zależy od ustawień pliku cookie i ustawień przeglądarki).

Pliki cookie można również podzielić według ich funkcji na:

• analityczne, które pomagają nam ulepszać naszą stronę dzięki lepszemu zrozumieniu, jak używają ich odwiedzający

• konwersyjne, które umożliwiają nam analizę różnych kanałów sprzedaży

• trackingowe (monitorujące), które w połączeniu z konwersyjnymi pomagają analizować efektywność różnych kanałów sprzedaży

• remarketingowe, których używamy do personalizacji treści reklam i ich poprawnego wyświetlania

• podstawowe, które są istotne dla podstawowej funkcjonalności strony internetowej

5.3.  Wyłączenie plików cookie

Opcje korzystania z plików cookie znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. W ustawieniach przeglądarki internetowej można pliki cookie wyłączyć lub ograniczyć je do wybranych rodzajów.

Informacje na temat przeglądarek i ustawień dotyczących plików cookie można znaleźć na poniższych stronach internetowych lub w dokumentacji przeglądarki internetowej

• Chrome

• Firefox

• Internet Explorer

• Android

Skuteczne narzędzie do zarządzania plikami cookie znajduje się również na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/

5.4.  Odnośniki

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron, zawierających praktyczne informacje. Należy pamiętać, że właścicielami i operatorami tych stron mogą być inne firmy i organizacje, które mają inne zasady zabezpieczenia i ochrony danych osobowych. Nasza firma nie ma żadnej kontroli i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, materiały, produkty lub usługi zawarte lub dostępne za pośrednictwem tych stron internetowych.

6.   Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

7.   Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy i wniosków dotyczących niniejszych Zasad prosimy o kontakt pod adresem lub numerem infolinii dostępnym w stopce niniejszych Zasad.

Kontakt:

Tel 503031331

KoncertArt – Michał Kielak

Ul. Mickiewicza 7

64-800 Chodzież

NIP: 764-180-73-90

REGON: 367754341

nr. Konta

Bank ING: 16 1050 1520 1000 0097 1756 8985

Pn-Pt 8:00-17:00

Sb 10:00 – 14:00

 Data wejścia w życie

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych obowiązują od 01.01.2021.