Regulamin

Regulamin Sklepu

Właścicielem sklepu Kielak.pl jest KoncertArt Michał Kielak z siedzibą w Chodzieży, przy ul. Mickiewicza 7, 64-800, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 7641807390, REGON: 367754341

Kupującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej Regulaminem) określa zasady działania sklepu internetowego Kielak.pl prowadzonego pod adresem kielak.pl (zwanego dalej Sklepem lub Sprzedawcą) oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu. Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu (zwanym dalej Nabywcą).

Składając zamówienie w Sklepie Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę postanowień Regulaminu, Sprzedawca jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

I Postanowienia ogólne

1. Sklep Kielak.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Wysyłki poza granice kraju są realizowane wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą ceny towaru oraz kosztu dostawy.

3. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych i prawnych, posiadające stosowne opakowania.

4. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają 23% podatku VAT.

5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień, budzących wątpliwości co do wiarygodności Nabywcy.

6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Nabywcę na stronie sklepu internetowego z potwierdzeniem zamówienia.

7.  Koszty dostawy są podawane rozłącznie od ceny produktu i są widoczne na stronie produktu, jak również podczas składania zamówienia.

8. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

9. Nabywca może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Nabywca nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

II Zakupy w sklepie Kielak.pl

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Nabywcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Nabywcą oraz Sprzedawcą.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych osobowych numeru telefonu oraz adresu e-mail Nabywcy, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep Kielak.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Nabywcę.

4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas realizacji to maksymalnie 3 dni robocze, czas dostawy dla przesyłek kurierskich to ok 2-3 dni (zazwyczaj 1 dzień). Gdy termin dostawy wydłuży się lub jest możliwa tylko częściowa realizacja zamówienia, klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie poprzez telefon lub email.

5. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier ma obowiązek poczekać, umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody, który winien być dostarczony do nas w formie elektronicznej w ciągu maksymalnie 3 dni od daty doręczenia przesyłki. Odpowiedni formularz posiada kurier. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów (…) „, (Dz. U. z  2014 r, poz. 827) zamawiający ma prawo zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie w formie elektronicznej lub pisemnej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. Koszty zwrotu towaru pokrywa Nabywca. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

7. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Kielak.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.

8. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

III Dostawy i zwroty

1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia spoza kraju są realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ceny towaru oraz kosztów dostawy.

2. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych i prawnych, posiadające stosowne opakowania.

3. Koszty dostawy są podawane rozłącznie od ceny produktu i są widoczne na stronie produktu, jak również podczas składania zamówienia.

4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas realizacji to maksymalnie 2 dni robocze, czas dostawy dla przesyłek kurierskich to ok 2 dni (zazwyczaj 1dzień). Gdy termin dostawy wydłuży się lub jest możliwa tylko częściowa realizacja zamówienia, klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie poprzez telefon lub email.

5. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody, który winien być do nas dostarczony w formie elektronicznej w ciągu maksymalnie 3 dni od daty doręczenia przesyłki. Odpowiedni formularz posiada kurier. Protokół spisany w sposób określony właściwymi przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601) jest podstawą do zgłaszania reklamacji w przypadku braków lub uszkodzenia dostarczonych produktów.

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów (…) „, (Dz. U. Nr 22, poz. 271) konsument ma prawo zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie w formie elektronicznej lub pisemnej bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej lub pisemnej w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Koszty zwrotu towaru pokrywa Nabywca. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy Umowy Sprzedaży.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, gdy klient skorzystał z promocji darmowej wysyłki i wartość pozostawionych przedmiotów nie przekracza kwoty 399 zł zostanie naliczona opłata za dostawę według standardowego cennika sklepu.

IV Reklamacje

1. W przypadku ujawnienia niezgodności produktu z umową, Nabywca może żądać od doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy (chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów) lub obniżenie jego ceny. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także berze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Nabywcę inny sposób zaspokojenia.

2. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt do punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przeciwnym razie Nabywca ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wyniknąć w czasie transportu do sprzedawcy.

3. Nieodpłatność naprawy w rozumieniu pkt 1 oznacza, że Sprzedawca zwróci koszty poniesione przez Nabywcę, w szczególności koszty demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

4. Przyjmuje się, że jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do otrzymanego od Nabywcy żądania określonego w pkt 1 w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, iż uznał je za uzasadnione.

5. Reklamacje ilościowe – za reklamację ilościową uznaje się niedobór lub nadwyżkę towaru stwierdzoną po dostawie w ciągu 48h. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia jest potwierdzenie Zgłoszenia protokołem szkody, wystawionym przez firmę kurierską. Reklamacje proszę zgłaszać pisemnie lub na adres email: michal-kielak@wp.pl

V Postanowienia końcowe

1. Sklep Kielak.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu Kielak.pl. Zamówienia złożone przed datą opublikowania zmian w Regulaminie, będą realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu, obwiązujących w dniu złożenia zamówienia.

2. W sprawach nieuregulowany zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2021

————————————————————————————————

Dostawa i płatność

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

W sklepie internetowym Kielak.pl dostępne są następujące rodzaje płatności:

PayU –

  •        płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU

Towar wysyłamy InPost. Koszty dostawy zależą od wybranej formy płatności:

  •        14 zł przy przedpłacie
  •       
  •          Zamawiając więcej – oszczędzasz na przesyłce.

Koszt przesyłki jest jednakowy, bez względu na ilość zamówionego towaru.